Vg1 Helse- og oppvekstfag

Klikk for stort bilde

Inntakskrav
Norsk grunnskole eller tilsvarende

Opplæringen på Vg1 omfatter fellesfag og programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og yrkesfaglig fordypning.

Vg1-kurset helse- og oppvekstfag danner grunnlag for flere ulike Vg2-kurs og fagbrev.  

Det brukes metoder på kunnskapssøking som IKT, ekskursjoner, foredrag, eksperimentering, m.m.  

Fellesfag

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk, praktisk eller teoretisk
  • Naturfag 
  • Kroppsøving

Programfag

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning 

 

Totalt minimum 35 timer/uke     

Beskrivelse av felles programfag:

HELSEFREMMENDE ARBEID

Programfaget handler om sammenhengen mellom livsstil og fysisk og psykisk helse. I dette inngår verdien av kosthold og fysisk aktivitet, forebygging av livsstilssykdommer og hindring av smitte.

Programfaget handler også om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer, førstehjelp og ergonomi.

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

Programfaget handler om møtet mellom mennesker, uavhengig av alder, språk, kultur, religion, livsførsel eller funksjonsnivå. Det omfatter bevisstgjøring av egen væremåte og egen atferd overfor brukere, hvordan vise sosial kompetanse og ansvar, yter service og legge vekt på brukermedvirkning.

YRKESUTØVELSE

Programfaget handler om hvordan oppvekst-, helse- og sosialtjenestene er bygd opp, egenarten til de ulike yrkene, kravene som må settes til god yrkesutøving, og verdien av tverrfaglig samarbeid. Helse- og sosialtjenester og oppvekstmiljø i et flerkulturelt perspektiv inngår sammen med sentrale lover og allmenne spilleregler som gjelder i arbeidslivet.

YRKESFAGLIG FORDYPNING

På Vg1-nivå er det satt av 6 timer i uken der du kan fordype deg i et eller flere av lærefagene som inngår i dette utdanningsprogrammet. Du kan også fordype deg i fellesfag som inngår i studiene for å oppnå generell studiekompetanse.

Vg1 Helse- og oppvekstfag skal gi grunnlag for utdannelse i totalt 9 fag. Utdanningsprogrammet fører fram til yrker hvor egne holdninger, kunnskaper om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer, arbeidsmiljø og kulturforskjeller er viktig, og hvor det stilles krav til helhetlig tenkning og tverrfaglig samarbeid.