Vg2 Helsearbeiderfag

Klikk for stort bilde

Inntakskrav

Vg1 Helse- og sosialfag.

Opplæringen på Vg2 omfatter fellesfag og programfagene helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, yrkesutøvelse og yrkesfaglig fordypning.

Vg2-kurset helsearbeiderfag danner grunnlag for fagbrev som helsefagarbeider.  

Det brukes metoder på kunnskapssøking som IKT, ekskursjoner, foredrag, eksperimentering, m.m.  

Fellesfag 

  • Norsk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag 
  • Kroppsøving

Programfag

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Yrkesfaglig fordypning    
 

Totalt minimum 35 timer/uke    

Beskrivelse av felles programfag:


HELSEFREMMENDE ARBEID
Programfaget dreier seg om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme helse. Faget handler om profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer helse, trivsel og livskvalitet. I faget inngår også grunnleggende sykepleie, praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Programfaget dreier seg om sammenhengen mellom kroppens oppbygning, funksjoner og sykdomslæren. Helse, miljø og sikkerhet og forebygging av belastningslidelser og førstehjelp inngår.

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING
Kommunikasjon og samhandling dreier seg om hva dette betyr for mennesker med ulike behov for helse- eller sosialhjelp. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. I faget inngår også ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding og relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår.

YRKESUTØVELSE
Yrkesutøvelse dreier seg om hvordan et helhetlig menneskesyn kan ivaretas. Planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid inngår i faget. Det handler videre om relevant regelverk og yrkesetiske retningslinjer. Helsefagarbeiderens rolle og ansvar i samarbeid med andre yrkesgrupper står sentralt. Programfaget handler om ulike planer som brukes i helse- og sosialsektoren, dokumentasjon og gjennomføring av helse-, omsorgs- og sosialtiltak

YRKESFAGLIG FORDYPNING 
På Vg2-nivå er det satt av 9 timer i uken der du kan fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.