STO

Alle elever har ifølge Opplæringsloven (§1-3) rett til tilpasset opplæring. Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning (Opplæringsloven §5-1).

Ved Vest-Lofoten videregående skole finnes det elever med ulike utfordringer som trenger tilrettelegging av forskjellig grad.

Ett av tilbudene innenfor STO er for elever som har en psykisk og/eller fysisk funksjonshemming som medfører et stort behov for spesialundervisning og omfattende avvik fra ordinære læreplaner. Opplæringen for disse elevene gis i en mindre gruppe med lærere og faste assistenter slik at den enkelte elev får tett oppfølging. Klassen har egne klasserom og benytter i tillegg skolens ulike læringsarenaer der det er hensiktsmessig for opplæringen.

De grunnleggende ferdighetene muntlig og skriftlig kommunikasjon, lesing, regning, og bruk av digitale verktøy står sentralt i opplæringa.
Øvrige opplæringsmål er hentet fra skolens ulike utdanningsprogrammer og fra den generelle delen av læreplanen. En stor del av opplæringen er temabasert.

Målet for opplæringen er å gi eleven basiskunnskap som er nyttig i dagliglivet, både hjemme og i arbeid. Det vil bli lagt vekt på kreativitet og håndverksaktiviteter, kosthold og helse inkludert fysisk aktivitet, god sosial fungering og samfunnsorientering, samt forberedelse til framtidig arbeidsliv. I løpet av opplæringstiden vil det bli lagt vekt på en glidende overgang til et langsiktig kommunalt eller privat tilbud, hvor det er rom for å ivareta den enkeltes behov på en god måte.

I tillegg har STO fagpersoner (pedagoger, spesialpedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere) som jobber med tilrettelegging i alle skolens klasser hvor det er elever med spesielle behov. Mange av disse elevene har et vedtak om spesialundervisning (basert på en sakkyndig vurdering fra PP-rådgiver) som viser hvilken tilrettelegging som tilrådes. Tilretteleggingen kan skje på flere ulike måter, for eksempel gjennom organisering (tolærersystem i klassen, undervisning i mindre grupper m.m.), endret metodikk, fleksibelt tempo, bruk av teknisk utstyr og digitale hjelpemidler, sosial trening og/ eller praktisk hjelp i skolehverdagen.